مجله arasbaran http://arasbaran111.mihanblog.com 2018-12-11T23:41:34+01:00 text/html 2018-03-17T21:44:32+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . درب ضد سرقت چیست؟ http://arasbaran111.mihanblog.com/post/61 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن باشد و ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضد سرقت ترك</span></em><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="FA"> </span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.متاسفانه مرجع دقیق و کاملی در مورد درب های ضد سرقت و اشنایی آن در دسترس عموم نیست و متاسفانه اندک شرکت هایی از این نا آگاهی مردم سو استفاده کرده و درب های در شکل و شمایل درب های ضد سرقت را به عنوان </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت</span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">به فروش میرسانند که از چند و یا حتی هیچکدام از استاندارد های این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ها بر خوردار نبوده و دارای ایمنی معمولی در حد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">های معمول و</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">میباشند به طور مثال در میان دو رویه درب هیچ گونه ورق و سازه فلزی به کار نرفته باشد که با چشم و نداشتن آگاهی در این خصوص فهمیدن آن بسیار مشکل میباشد.در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته و آشنایی و نکات لازم را در خصوص این گونه</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در حد قابل قبولی ارائه کنیم. با نصب اینگونه از درب ها دیگر با خیالی آسوده و آرامش خیال بیشتری از منزل خارج شده و درب منزل خود را قفل نمایید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>. </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همواره مسئله حفاظت از منازل با صرف هزینه کم یکی از دغدغه های افراد به شمار میرود که وجوددرب های ضد سرقت تولید داخل تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی کاسته و بازار بسیار خوبی درکشور ایران را به خود اختصاص داده است. و باعث کاهش سرقت از منازل شده است که البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع انتخاب و سفارش</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">با محل مورد استفاده ی آن رابطه ی مستقیم دارد به طور مثال درب های مورد استفاده در ویلا کارخانجات و ادارات باید به مراتب دارای امنیت و مقاومت بیشتری نسبت به درب منازل باشد و از ورق فولادی ضخیمتری نسبت به درب منازل استفاده میشود و همچنین باید از سیستم های حفاظتی بیشتری بهرمند شوند و همچنین ساختار درب ها برای مکان های مختلف متفاوت میباشد و متناسب با محل مورد نظر از عایق صوتی ، عایق رطوبت ، عایق حرارت و برودت ، ضد اسید و سایر عایق ها استفاده میشود</span></strong></p><p align="center"><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1521325297711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">مجموعه سپاهان درب از سال 88 فعالیت خود را در صنعت تولید درب ضد سرقت در كشور آغاز كرده و در این راستا توانسته جایگاه خوبی در بین تولید كنندگان ضد سرقت برای خود ایجاد كند به طوری كه فروش درب این مجموعه در سال از 50 هزار لنگه در سال 92 فراتر رفته و می توان گفت ضمن تامین بازار كشور و خدمات مناسب در زمینه تولید و فروش درب ضد سرقت آماده صادرات به كشور های همسایه را دارا می باشد از جمله خود كشور تركیه </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">كه </span><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com"><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت ترك</span></a></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"> ان بین مشتریان محبوب است</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-01-15T23:53:40+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . اصول دکوراسیون اتاق نوزاد http://arasbaran111.mihanblog.com/post/60 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iSApSHWifOW8-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iSApSHWifOW8-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://farspage.com/web/imgs/5/25/um4yn1.jpeg" style="margin-top: 155px;" alt="نتیجه تصویری برای دکوراسیون اتاق نوزاد" width="450" height="265"></span></div><div align="center"><br>اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد اصول دکوراسیون اتاق نوزاد <br></div> text/html 2018-01-15T23:53:17+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . مدل های تزیین اتاق نوزاد / عکس http://arasbaran111.mihanblog.com/post/59 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iA4opnMLptr0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iA4opnMLptr0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.nobaraneh.com/wp-content/uploads/2014/04/%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DA%86%D9%871.jpg" style="margin-top: 100px;" alt="تصویر مرتبط" width="570" height="376"></span></div><div align="center"><br>مدل های تزیین اتاق نوزاد / عکس مدل های تزیین اتاق نوزاد / عکس مدل های تزیین اتاق نوزاد / عکس مدل های تزیین اتاق نوزاد / عکس مدل های تزیین اتاق نوزاد / عکس مدل های تزیین اتاق نوزاد / عکس مدل های تزیین اتاق نوزاد / عکس مدل های تزیین اتاق نوزاد / عکس <br></div> text/html 2018-01-15T23:52:34+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . دکوراسیون اتاق کودک با ایده های تزیینیِ http://arasbaran111.mihanblog.com/post/58 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iJMc8LQVJXk0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iJMc8LQVJXk0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://farspage.com/web/imgs/6/25/ilsi31.jpeg" style="margin-top: 154px;" alt="تصویر مرتبط" width="550" height="268"></span></div><div align="center"><br>دکوراسیون اتاق کودک با ایده های تزیینیِ دکوراسیون اتاق کودک با ایده های تزیینیِ دکوراسیون اتاق کودک با ایده های تزیینیِ دکوراسیون اتاق کودک با ایده های تزیینیِ دکوراسیون اتاق کودک با ایده های تزیینیِ دکوراسیون اتاق کودک با ایده های تزیینیِ دکوراسیون اتاق کودک با ایده های تزیینیِ دکوراسیون اتاق کودک با ایده های تزیینیِ <br></div> text/html 2018-01-15T23:51:41+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد http://arasbaran111.mihanblog.com/post/56 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iSApSHWifOW8-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iSApSHWifOW8-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://projectnursery.com/wp-content/uploads/2013/06/Light-Pink-and-Gray-Baby-Girl-Nursery.jpg" style="margin-top: 45px;" alt="تصویر مرتبط" width="730" height="486"></span></div><div align="center"><br>جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد جدیدترین دکوراسیون اتاق نوزاد <br></div> text/html 2018-01-15T23:35:47+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . مدل تزیینات اتاق کودک http://arasbaran111.mihanblog.com/post/55 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iJMc8LQVJXk0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iJMc8LQVJXk0-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwjl8ZmTstzYAhVO3KQKHcImC7EQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fnamnak.com%2F%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D8%25B2%25DB%258C%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2582-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9.p28377&amp;psig=AOvVaw3-qybac1d9ntK8cVoTVdj6&amp;ust=1516188770251615" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=0ahUKEwjl8ZmTstzYAhVO3KQKHcImC7EQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fnamnak.com%2F%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D8%25B2%25DB%258C%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2582-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9.p28377&amp;psig=AOvVaw3-qybac1d9ntK8cVoTVdj6&amp;ust=1516188770251615" data-ved="0ahUKEwjl8ZmTstzYAhVO3KQKHcImC7EQjRwIBw"><img class="irc_mi" src="http://files.namnak.com/users/zn/aup/9412/1160_pics/%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9.jpg" style="margin-top: 119px;" alt="نتیجه تصویری برای دکوراسیون اتاق نوزاد" width="600" height="337"></a></div><div align="center"><br>&nbsp;مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp;&nbsp; مدل تزیینات اتاق کودک&nbsp; <br></div> text/html 2018-01-15T23:35:12+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . طراحی دکوراسیون اتاق کودک http://arasbaran111.mihanblog.com/post/54 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iSApSHWifOW8-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iSApSHWifOW8-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://data.whicdn.com/images/96525028/original.jpg" style="margin-top: 27px;" alt="تصویر مرتبط" width="730" height="521"></span></div><div align="center"><br>طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک طراحی دکوراسیون اتاق کودک <br></div> text/html 2018-01-15T23:34:41+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی http://arasbaran111.mihanblog.com/post/53 <div class="irc_mutc iA4opnMLptr0-s4mcypHTTek" style="" align="center"><span class="irc_mutl i3597 iA4opnMLptr0-dTEICwVRfZc"><img class="irc_mut iA4opnMLptr0-HwpH6ZlgJaI" style="margin-top: 103px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUdEmKgCAwehDrNlui2KtcXvmiNTaoxxXdd3ta6S17VNOgeY55" alt="تصویر مرتبط" width="554" height="369"></span></div><div align="center"><br>اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی اتاق نوزاد پسر به رنگ صورتی <br></div> text/html 2018-01-15T23:34:02+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد http://arasbaran111.mihanblog.com/post/52 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iJMc8LQVJXk0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iJMc8LQVJXk0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://khaandaniha.ir/Upload/Public/Content/Images/1396/09/02/2321360305.jpg" style="margin-top: 89px;" alt="تصویر مرتبط" width="650" height="397"></span></div><div align="center"><br>دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد دکوراسیون و سیسمونی اتاق نوزاد <br></div> text/html 2018-01-15T23:33:25+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر http://arasbaran111.mihanblog.com/post/51 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iSApSHWifOW8-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iSApSHWifOW8-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://4.bp.blogspot.com/-V-GdoJ2PRVw/U-NEnfaVQJI/AAAAAAAACp8/83ZyUhAa7Y0/s1600/pink-princesses-nursery-room-design.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 88px;" width="600" height="400"></span></div><div align="center"><br>&nbsp;چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp;&nbsp; چدیمان اتاق نوزاد دختر و پسر&nbsp; <br></div> text/html 2018-01-15T23:32:53+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید http://arasbaran111.mihanblog.com/post/50 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iA4opnMLptr0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iA4opnMLptr0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://media.houseandhome.ie/uploads/2017/09/15151143/Kid-feature-image.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" width="575" height="575"></span></div><div align="center"><br>مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید مدل های دکوراسیون اتاق کودک جدید <br></div> text/html 2018-01-15T23:31:56+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی http://arasbaran111.mihanblog.com/post/49 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic i24aADLui_JY-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 i24aADLui_JY-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2017/07/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7-2.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای طرز تهیه پیتزا" width="549" height="549"></span></div><div align="center"><br>طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی طرز تهیه پیتزا مارگاریتا با خمیر ایتالیایی <br></div> text/html 2018-01-15T23:31:38+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط http://arasbaran111.mihanblog.com/post/48 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iO65D_e_Ifkk-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iO65D_e_Ifkk-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/06/1467032095-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7.jpg" style="margin-top: 134px;" alt="نتیجه تصویری برای طرز تهیه پیتزا" width="450" height="281"></span></div><div align="center"><br>آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مخلوط&nbsp; <br></div> text/html 2018-01-15T23:11:54+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . طرز تهیه پیتزا مخلوط http://arasbaran111.mihanblog.com/post/47 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iHgViJcKdrlU-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iHgViJcKdrlU-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://files.namnak.com/users/mn/aup/201612/336_pics/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7.jpg" style="margin-top: 174px;" alt="نتیجه تصویری برای طرز تهیه پیتزا" width="300" height="202"></span></div><div align="center"><br>طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط طرز تهیه پیتزا مخلوط <br></div> text/html 2018-01-15T23:11:30+01:00 arasbaran111.mihanblog.com . . طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه http://arasbaran111.mihanblog.com/post/46 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic i24aADLui_JY-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 i24aADLui_JY-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1395/8/15/1052890_378.jpg" alt="نتیجه تصویری برای طرز تهیه پیتزا" style="margin-top: 110px;" width="550" height="330"></span></div><div align="center"><br>طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ، خوشمزه <br></div>